263
Gästbok Facebook-flöde Nytt Sök

Svara på inlägg

Inlägg

UDGC
måndag, 4 feb 2019 - 20:10

Välkommen till UDGC:s årsmöte.

Plats: Västra Norrlandsgatan 7 (Forsbergs trafikskola, teorisalen, Samma ingång som anhyzer)
Tid: 3/3 kl 18.30
Alla som har betalt medlemsskap kan rösta och påverka.
Vill du påverka vad som ska ske under detta år?
Skicka i så fall in en motion till styrelsen.
Dessa skickas till info&udgc.se senast 18/2.

Dagordning
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av justerare för protokoll och rösträknare.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgifter.
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Val av
Föreningens ordförande för en tid av 1 år.
Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.
Suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
I förekommande fall revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en ska utses till ordförande.
Förfrågan angående deltagande i arbetsgrupper (försäljningsgrupp, bangrupper, m.fl).
Övriga frågor

Vi bjuder på fika!

Årets medlemsdiscar kommer också att finnas för utdelning för den som betalt medlemsavgiften.

Styrelsen

Roland | onsdag, 27 feb 2019 - 08:52

Jag efterlyser de handlingar som enligt stadgarna ska finnas för medlemmarna att studera senast en vecka före årsmötet: Verksamhetsberättelse och budgetresultat för 2018, verksamhetsplan och budgetplan för 2019 samt eventuella motioner till årsmötet.

Nytt inlägg