263

Kalender

På den här sidan kan du se tävlingsschema och händelser under säsongen 2022.

Kalender i listformat

Mars
20 Årsmöte UDGC

Årsmöte

Samling:
Tid: 13:00

Välkommen till årsmöte 2022 för Umeå DGC

Se till att ha betalt medlemsavgiften innan mötet, så att du kan va med och rösta! Motioner ska vara UDGC tillhanda senast den 6:e Mars till info@udgc.se. Inkomna motioner redovisas på udgc.se den 13:e mars.

När: 20de Mars kl 13.00.
Plats: Online, länk för att ansluta till mötet skickas ut separat

Dagordning

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av justerare för protokoll och rösträknare.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgifter.
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Val av
Föreningens ordförande för en tid av 1 år.
Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.
Suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
I förekommande fall revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år.
Förfrågan angående deltagande i arbetsgrupper (försäljningsgrupp, bangrupper, m.fl).
Övriga frågor